ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان | ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه | مزایا و معایب غربالگری پستان | غربالگری سرطان پستان یا سینه در مردان

ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان | ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه

مزایا و معایب غربالگری پستان | غربالگری سرطان پستان یا سینه در مردان و زنان | غربالگری سرطان پستان | تشخیص سرطان سینه | غربالگری سرطان پستان و ماموگرافی | ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی یکی از روش‌های تصویربرداری است که در تشخیص سرطان پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش با استفاده از تابش پرتوهای اشعه ایکس، نقاط دچار ناهنجاری در بافت پستان را شناسایی می‌کند و می‌تواند توده‌های سرطانی را تشخیص دهد. ماموگرافی برای غربالگری سرطان پستان نیز استفاده می‌شود و می‌تواند با احتمال 75 درصد توده‌های سرطانی را تشخیص دهد.

تشخیص سرطان سینه معمولا با استفاده از روش‌های تصویربرداری انجام می‌شود. ماموگرافی یکی از روش‌های تصویربرداری است که در تشخیص سرطان سینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش با استفاده از تابش پرتوهای ضعیف شده اشعه ایکس، نقاط دچار ناهنجاری در بافت پستان را شناسایی می‌کند. ماموگرافی توسط یک دستگاه دیجیتال اشعه ایکس انجام می‌شود و تصاویری از حداقل دو زاویه مختلف از هر یک از پستان‌ها ثبت می‌شود. ماموگرافی به پزشک کمک می‌کند تا توده‌ها و تغییرات غیر معمول در بافت پستان را تشخیص دهد و نیاز به ارزیابی بیشتر را مشخص کند.

همچنین، سونوگرافی نیز می‌تواند به عنوان یک روش تکمیلی برای تشخیص توده‌های سرطانی در سینه مورد استفاده قرار گیرد. این روش از امواج صوتی برای تصویربرداری استفاده می‌کند و می‌تواند توده‌های جامد و یا کیست‌های پر از مایع را نشان دهد. در صورت مشکوک به وجود توده سرطانی، باید به پزشک متخصص مراجعه کرده و روش‌های تشخیصی دیگری مانند بیوپسی را در نظر گرفت