تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی

تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی | تشخیص بافت یا توده های سرطانی پستان با ماموگرافی | همه چیز در مورد ماموگرافی پستان

تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی | تشخیص بافت یا توده های سرطانی پستان با ماموگرافی

تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی | سرطان پستان و ماموگرافی | سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه | همه چیز در مورد ماموگرافی پستان | کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی یکی از روش‌های تصویربرداری است که در تشخیص بافت یا توده‌های سرطانی سینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش با استفاده از تابش پرتوهای ضعیف شده اشعه ایکس، نقاط دچار ناهنجاری در بافت پستان را شناسایی می‌کند. ماموگرافی توسط یک دستگاه دیجیتال اشعه ایکس انجام می‌شود و تصاویری از حداقل دو زاویه مختلف از هر یک از پستان‌ها ثبت می‌شود. ماموگرافی به پزشک کمک می‌کند تا توده‌ها و تغییرات غیر معمول در بافت پستان را تشخیص دهد و نیاز به ارزیابی بیشتر را مشخص کند. این روش معمولاً برای غربالگری سرطان سینه استفاده می‌شود و می‌تواند با احتمال 75 درصد توده‌های سرطانی را تشخیص دهد.

با توجه به اینکه ماموگرافی بهترین روش مقابله با سرطان سینه است و معمولاً می‌تواند سرطان را ده سال قبل از آن که قابل لمس شود، شناسایی کند، توصیه می‌شود که زنان در سنین 40 تا 49 سالگی هر سال ماموگرافی غربالگری کنند، سپس در سنین 50 تا 75 سالگی هر دو سال یکبار، اگر فاکتورهای خطری وجود نداشته باشد که فاصله زمانی کوتاهتری را ایجاب کند.