چگونه برای بیوپسی غدد لنفاوی آماده شویم؟

چگونه برای بیوپسی غدد لنفاوی آماده شویم؟