نمونه برداری از غده لنفاوی نگهبان چرا انجام می شود؟

نمونه برداری از غده لنفاوی نگهبان چرا انجام می شود؟