علت تورم و سیاه شدن محل جراحی شده در عمل فتق چیست؟