سوزش در پشت کتف که به پستان هم کشیده می شود احتمال سرطان وجود دارد؟

سوزش در پشت کتف که به پستان هم کشیده می شود احتمال سرطان وجود دارد؟

سوزش در پشت کتف که به سینه هم کشیده می شود احتمال سرطان وجود دارد؟