توده ی بزرک در پستان چپ و esr 86 می تواند قطعا نشانه سرطان باشد؟

توده ی بزرک در پستان چپ و esr 86 می تواند قطعا نشانه سرطان باشد؟

توده ی بزرک در سینه چپ و esr 86 می تواند قطعا نشانه سرطان باشد؟