افزایش cea به معنی قطعی وجود تومور است؟

افزایش cea به معنی قطعی وجود تومور (پستان ، سینه) است؟