استرومال به چه معناست؟

استرومال به چه معناست؟

استرومال به چه معناست؟