آیا وجود توده روی سینه نشانه سرطان است؟

آیا وجود توده روی پستان نشانه سرطان است؟