آیا فرورفتگی زیر حاله سینه خطر ناک است؟

آیا فرورفتگی زیر حاله پستان خطر ناک است؟