آیا سوزش در یک نقطه از پستان خطرناک است؟

آیا سوزش در یک نقطه از پستان خطرناک است؟

آیا سوزش در یک نقطه از سینه خطرناک است؟