آیا سوزش در یک نقطه از پستان خطرناک است؟

آیا سوزش در یک نقطه از پستان خطرناک است؟ آیا سوزش در یک نقطه از سینه خطرناک است؟

آیا سوزش در یک نقطه از پستان خطرناک است؟

آیا سوزش در یک نقطه از سینه خطرناک است؟