آیا تومور استرومال دستگاه گوارش قابل درمان است؟

آیا تومور استرومال دستگاه گوارش قابل درمان است؟