آیا ترشح خونی از سینه نشانه ی ابتلا به سرطان است؟

آیا ترشح خونی از پستان نشانه ی ابتلا به سرطان است؟