دکتر فرهانه امینی

دکتر فرهانه امینی

دکتر فرهانه امینی | دارای بورد تخصصی جراحی زنان وزایمان،جراحی ترمیمی،انجام پاپ اسمیر ونمونه بر داری سرپایی ورحم(پایپل،کولپوسکوپی وهیستر

دکتر فرهانه امینی

دارای بورد تخصصی جراحی زنان وزایمان،جراحی ترمیمی،انجام پاپ اسمیر ونمونه بر داری سرپایی ورحم(پایپل،کولپوسکوپی وهیستروسکوپی)،غربالگری سرطانها وتنظیم خانواده