دکتر شهرزاد تهرانی

دکتر شهرزاد تهرانی

دکتر شهرزاد تهرانی جراح و متخصص زنان و زایمان و زیبایی زنان دارای بورد تخصصی و عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر شهرزاد تهرانی

جراح و متخصص زنان و زایمان و زیبایی زنان دارای بورد تخصصی و عضو هیات علمی دانشگاه