دکتر بهاره بدوشریف

متخصص زنان زایمان نازایی

متخصص زنان زایمان نازایی فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هم در مقطع پزشکی عمومی و هم در مقطع تخصص و کسب رتبه بورد تخصصی از دانشگاه تهران ونیز رتبه دستیار نمونه دانشگاه تهران عضو سازمان نظام پزشکی از سال۸۷ عضو انجمن متخصصین زنان ایران عضو گروه جراحان زنان مرکز جراحی و درمانگاه مرکزی فرهنگیان دارای مدرک مشاوره ژنتیک دارای مدرک کولپوسکوپی دارای مدرک جراحی زیبایی زنان

دکتر بهاره بدوشریف

متخصص زنان زایمان نازایی

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هم در مقطع پزشکی عمومی و هم در مقطع تخصص و کسب رتبه بورد تخصصی از دانشگاه تهران ونیز رتبه دستیار نمونه دانشگاه تهران

عضو سازمان نظام پزشکی از سال۸۷

عضو انجمن متخصصین زنان ایران

عضو گروه جراحان زنان مرکز جراحی و درمانگاه مرکزی فرهنگیان

دارای مدرک مشاوره ژنتیک

دارای مدرک کولپوسکوپی

دارای مدرک جراحی زیبایی زنان